window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

28 април - Международен ден на загиналите при трудови злополуки
28-април е Международен ден на загиналите и пострадали при трудови злополуки.


На тази дата всяка година цялата световна общественост изразява почитта и солидарността си към загиналите и пострадалите при трудови злополуки и техните семейства.


Целта е да се стимулира националният тристранен диалог за безопасност и здраве при работа, както и да се подобрява осведомеността относно безопасните практики на работните места и ролята, която имат службите по трудова медицина. Усилията се фокусират и върху средносрочните и дългосрочните мерки, както и интегрирането им в системите и политиките за управление на безопасност и здраве при работа на национално и корпоративно ниво.


По данни на Международната организация на труда:


- всяка година около 2 милиона работници умират поради трудови злополуки или професионални болести;


- всяка година статистиката регистрира 270 млн. трудови злополуки и 160 млн. професионални заболявания;


- загубите, от трудови травми, смъртни случаи и професионални болести възлизат на над 4% от световния брутен вътрешен продукт.

bottom of page