window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Съдът спази EU регламент и вкара порядък на "Капитан Андреево"


Управляващите от "Продължаваме промяната" са на път освен да загубят топлите си места в Министерски съвет, да запишат поражение и в своята борба за завземането на частни независими бизнеси, които се опитват да откраднат и подарят на свои близки олигарси.Софийският административен съд отмени предварително изпълнение на заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните Христо Даскалов от 1 юли тази година, която разпореди на "Евролаб 2011" да напусне незабавно наетите помещения в зоната на граничния пункт "Капитан Андреево".


Със заповедта Даскалов прекрати договора за наем с фирмата и нареди на "Евролаб 2011" да преустанови лабораторната си дейност на границата заради конфликт на интереси.


С това съдебно решение на практика фирмата си остава в помещенията, където според нейния договор тя трябва да продължи да изпълнява задълженията си.

Cъдията приема, че Агенцията по храните не е доказала доводите си за предварителното изпълнение по прекратения договор.


Делото пред АССГ е образувано по жалба на "Евролаб 2011", с която се иска отмяна на разпореждането за предварително изпълнение. В нея се твърди , че допуднатото предварително изпълнение не е в държавен и обществен интерес- държавата би се лишила от заплащания наем и би трябвало да плати направените в помещенията подобренията на стойност 2 000 000лв., сочат жалбоподателите.


Изложени са доводи за размера на вредите, които дружеството би претърпяло от предварителното изпълнение на заповедта, които се изразяват в пропуснати ползи, прекратяване на трудови правоотношения със служителите, трудности при преместването и съхраняване на имуществото на дружеството, което се намира в наетите помещения и е на значителна стойност, спиране дейността и невъзможност за изпълнение на над 700 договора, които е сключил с чуждестранни превозвачи като оператор по смисъла на EU Регламент 852/2004.


Ще настъпят трайни вреди за жалбоподателя, който дори в последствие по някакъв начин да бъдат обезщетени, ще са в изключително големи размери и ще бъдат платени от държавния бюджет, пише в жалбата. Към молбата са представени писмени доказателства за доводите в искането. "Евролаб" твърди, още,че " благодарение на лабораторията граничния контрол на ГКПП- Капитан Андреево винаги е ставал по бурз и ефективен начин, а ако бъде допуснато изпълнение на заповедта обработването на пробите би отнемало около 24 часа, вместо досегашните 2 часа и би ставало на по висока цена (598,00лв. без ДДС) в сравнение с предлаганата от дружеството (420,00лв.)." Позовава се и на извършения одит от Европейската комисия, който не установил нередности. От дружеството твурдят, че самата заповед на изпълнителния директор на БАБХ, не му е връчвана. В административната преписка също не се съдържат доказателствата за връчване на заповедта, поради което съдът приема, че искането е подадено в срок, посочва съдът.Вижте какво написа управителят и собственик на "Евролаб 2011" Васил Димитров до всички медии:


"Уважаеми медии, уважаеми приятели,


Днес спечелихме важна битка в борбата срещу групата измамници, които управляват страната ни! Въпреки, че тази Организирана Престъпна Група (ОПГ) разполага с цялата власт в държавата, незаконните им действия, лъжите и манипулациите им една по една започват да излизат наяве, като съм убеден, че в крайна сметка тези хора ще получат заслуженото си!


Също така скоро предстои пред обществото ни да бъде изнесена цялата истина относно сагата “Капитан Андреево”. Ще бъдат цитирани и имената на мафиотът - “кукловод” на Петков, Христанов и Даскалов, заедно с конкретни факти, доказателства и свидетели за искани подкупи и рекет над бизнеса ни.


Освен това предстои да бъде публикуван и доклада от извънредния одит на ЕК на ГКПП “Капитан Андреево”, който пък ще покаже реалното положение на граничния контрол там към настоящия момент!

Ще водя борбата докрай, в името на принципите си, законността и спазването на Конституцията на Република България!


Благодаря на Българския СЪД!!!"Ето ги и акцентите от решенията на Върховния административен съд:БАБХ няма право да извършва товаро-разтоварни дейности на ГКПП "Капитан Андреево".„Евролаб 2011“ има право да извършва товаро-разтоварна дейност и да изпълнява функциите си на оператор на ГКПП "Капитан Андреево".„Евролаб 2011“ остава лаборатория, в която да се извършва официален контрол за остатъчни вещества от пестициди от плодове и зеленчуци.Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) към БАБХ не е единствена и изключителна лаборатория на граничния пункт.Върховният административен съд установи неоснователни фактически действия на администрацията на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) във връзка с товаро-разтоварната дейност на ГКПП „Капитан Андреево“. Касае се за нарушения на Регламент 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите дейности, които гарантират прилагането на законодателството в областта на храните, фуражите и здравеопазването на животните.Административното дело (№ 6328 от 2022 г.) пред ВАС е образувано по жалба на „Евролаб 2011“ ЕООД против разпореждане на Хасковският административен съд. С него първоинстанционният съд отхвърля искането за безусловно прекратяване действията на БАБХ.Върховните магистрати отменят разпореждането на първоинстанционния съд и нареждат незабавно и безусловно да бъдат прекратени действията на органи и длъжностни лица на БАБХ, изразяващи се в недопускане на служители на „Евролаб 2011“ ЕООД да извършват товаро-разтоварна дейност и да изпълняват функциите си на оператор по смисъла на Регламент 2017/625 на Европейския парламент и Съвета от 15 март 2017 г.Забраната към служителите на „Евролаб 2011“ ЕООД не се основава нито на законова разпоредба, нито на административен акт, счита съдът. С издадената от изпълнителния директор на БАБХ Заповед № РД 11-974 от 17 май 2022 г., на „Евролаб 2011“ не е забранено да извършва дейност като оператор, както и на дейности по представянето на стоки пред лицата, извършващи официален контрол (служителите на БАБХ).


И в следваща заповед на изпълнителния директор на БАБХ - № РД 11-995 от 19 май 2022 г., никъде не се създават забрани за извършване на товаро-разтоварни дейности от страна на операторите, какъвто в случая се явява „Евролаб 2011“. С нея е изменен ценоразписът на платените услуги, които БАБХ извършва, като са определени нови такси. Една от таксите е за товаро-разтоварни дейности от ГКПП на транспортни средства, превозващи товари от трета страна. На база на така въведената такса обаче, без да е издаден какъвто и да е административен акт, администрацията неправомерно с фактически действия забранява на операторите да управляват товарите, които съгласно Регламента са под техен контрол.Агенцията по храните няма право да извършва товаро-разтоварни дейности. Съгласно Регламента на ЕС стоките се представят на контролния орган за проби и анализи от операторите, а от своя страна операторите са тези, които трябва да извършват товаро-разтоварните дейности, посочват от ВАС.В становище до Хасковския административен съд изпълнителният директор на агенцията незаконосъобразно твърди, че товаро-разтоварната дейност е част от официалния контрол. Заради това той включва нова такса от 400 лева в ценоразписа на Българската агенция по безопасност на храните за товарене и разтоварване. Съгласно регламента обаче БАБХ няма право да извършва тези дейности. Операторът, под чиито контрол са стоките след влизането им в България, е задължен да осигури достъп до стоките и животните, които ще се изследват. Различно е положението със самото вземане на пробите, което е задължението на държавния контрол (в този смисъл е определение 6535 от 30 юни 2022 г. по адм. дело №6003 от 2022 г).Върховните магистрати приемат, че действията по ограничаване на достъпа на оператора до стоките не се основават на закона и на административен акт и затова отменят разпореждането на първоинстанционния съд.Определението по административно дело № 6328 от 2022 г. на ВАС не подлежи на обжалване.

bottom of page