window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Световен ден на младежките уменияНа 15 юли Светът отбелязва ден на младежките умения.


Това е възможност за младите хора, за институциите, за техническото и професионално образование и обучение (Technical and Vocational Education and Training – TVET) и за заинтересованите страни от публичния и частния сектор да признаят и отпразнуват важността на подготовката на младeжта с умения за заетост, достоен труд и предприемачество.


Младежката безработица нараства


Нарастващата младежка безработица е един от най-важните проблеми, пред които са изправени икономиките и обществата в днешния свят, както за развитите, така и за развиващите се страни. Преди настоящата криза младите хора на възраст между 15 и 24 години са били три пъти по-склонни от възрастните да са безработни и често са изправени пред продължителен преходен период от училище към работа.


Tазгодишният доклад на Международната организация на труда показва, че от 2017 г. насам се наблюдава тенденция за нарастване на броя на младите хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение. Teзи лица се наричат NEET (“Not in Education, Employment, or Training“). Те са безработни, прекъснали образованието и/или професионалното си обучение.


През 2016 г. има 259 милиона млади хора, класифицирани като NEET – число, което е нараснало до приблизително 267 милиона през 2019 г. и се очаква да продължи да се покачва до около 273 милиона през 2021 г. Това означава, че международната цел за намаляване на процента на NEET до 2020 г. няма да бъде изпълнена.


„Твърде много млади хора по света се откъсват от образованието и пазара на труда, което може да навреди на дългосрочните им перспективи, както и да подкопае социалното и икономическото развитие на техните страни“, казва Сангеон Ли, директор на отдела за политика по заетостта на МОТ. „Нуждаем се от интегрирани политически рамки и отзивчиви системи за обучение, създадени с помощта на диалог между правителства, работници и работодатели“, добавя Сукти Дасгупта, началник отдел „Политики на заетостта и пазара на труда“ в отдела за политика на заетост на МОТ.


bottom of page