window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Международен ден ден на чистия въздух за синьо небе


На днешната дата 7 септември отбелязваме Международния ден на чистия въздух за синьо небе. На 19 декември през 2019 година, на своята 74-а сесия, Генералната асамблея на ООН е приела резолюция за организиране на Международен ден на чистия въздух за синьо небе.


Резолюцията отбелязва значението и спешната нужда от повишаване на обществената осведоменост на всички нива, за насърчаване и улесняване на действия за подобряване на качеството на въздуха. Международният ден на чистия въздух за синьо небе ще се чества ежегодно.


Отбелязването е важно за България, доколкото замърсяването с фини прахови частици продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух за страната ни, отбелязват от МОСВ.


Въпреки че, съгласно данните от националната система за мониторинг, през последните години се наблюдава положителна тенденция за подобряване на качеството на въздуха на национално ниво и за постигане на определените от законодателството норми, все още трябва да бъде направено много, за да бъде постигнат необходимият резултат на територията на цялата страна, констатират те.


През последните години са предприети редица действия за подобряване на качеството на въздуха - промени в законодателството, приемане на "Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 - 2024 година", изпълнение на общинско ниво на конкретни мерки за намаляване на нивата на фини прахови частици и други.


В изпълнение на Националната програма са били въведени изисквания за качество за въглища и брикети, използвани за битово отопление - приета е била Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол.bottom of page