window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Иван Демерджиев ощетил държавния бюджет с 80 млн. лв.?


На 22.12.2022 г. Министерството на вътрешните работи сключва договор с Консорциум "Мюлбауер Ай Ди Сървисиз ГмбХ“ на стойност 303 540 675,36 лв. с ДДС, пише Фокус. Предметът на договора е "Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019“. Това слага край на една дълго продължила сага с избора на изпълнител за новите лични документи. Самата обществена поръчка е обявена на 20.08.2018 г. Подписването на договора се забавя поради съдебните обжалвания, свързани с избора на изпълнител.


С писмо от предходната дата 21.12.22 г., ден преди подписването на договора, изпълнителят заявява нуждата от неговата промяна. Причината е – "изменена фактическа и икономическа обосновка, както и непредвидено дългият срок между подаване на офертата за изпълнение на обществената поръчка и подписване на договора за нейното изпълнение“.


С допълнително споразумение от 02.06.2023 г. между Министерство на вътрешните работи, в лицето на министър Демерджиев, и избрания консорциум, на база "Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“, се актуализират цени в пъвоначалния договор.


След подписване на допълнителното споразумение цената на договора се увеличава и достига размер от 385 031 225,34 лв. или увеличение с над 80 млн. лв. Аргумент за това е приетата на 23.02.2023 г., с постановление №31 на Министерски съвет, методика.


Всъщност "Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“ се отнася за договори за строителство като компенсация за нарасналите цени на основни стоки и материали, както и за доставки на природен газ и топлинна енергия“, е посочено и в чл. 1 от нея.


В подписаното от министър Демерджиев споразумение се актуализират цени по различните дейности от предмета на договора, като в тях се включва: проектиране и упражняване на авторски надзор. Как "проектирането и упражняването на авторски надзор“ се вписва в приложената наредба на МС остава загадка? Индексира се и дейност "Поддържане за срока на договора на СИБЛД“, която стойност е била 51 497 532,00 лв. и става 20,36% от индексираната стойност на основния договор или сума в порядъка на 78 392 357,48 лв. или увеличение приблизително с 26 млн. лв. само за следгаранционната подръжка, обоснована с настъпили инфлационни процеси. Това отново не кореспондира с приетата от МС методика, която касае "съществено увеличени цени на основни стоки и материали“.


Освен това, на основание чл. 116 ал.1 т.3 от ЗОП се добавят нови строителни дейности за сумата от 4 069 801,00 лв., които са описани като "възникнала необходимост“. Остава неясно дали върху посочената сума е начислена актуализация по методиката, както и дали това не е съществено изменение на предмета и обхвата на проведената порцедура по ЗОП. Изобщо не е ли промяната на техническо оборудване в Приложения № 3А и 4, което е било оценено от изборната комисия и е съществена част от оценката при избора на изпълнител, е в нарушение на процедурата по ЗОП?


ИА "Фокус“ се обърна с въпроси към Министерство на вътрешните работи:


1. Извършена ли е проверка на подписаното на 02.06.2023 г. допълнително споразумение към договор с предмет "Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019“?


2. Правилно ли е прилагана "Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“, приета с ПМС 31 от 23.02.2023 г. на МС?


3. При подписване на Споразумение № 578500-5086/02.06.2023 настъпили ли са вредни последици за бюджета на Р България?

bottom of page