window.registerServiceWorker='app-resource-proxy/v1/resource/c2d57527-65d5-44c2-9eba-2ed1386cdee4/firebase-messaging-sw.js';
top of page
Search
  • НЕУДОБНИТЕ

Българите - отличници в класация за дълголетие


Българите сме отличници в класацията за средна продължителност на живота - на четвърто място. Очакваната продължителност на живота е 83,2 години за жените и 77,5 години за мъжете. Годините на живот в добро здраве представляват съответно 78% и 82% от общата продължителност на живота за жените и мъжете.


Сред държавите членки на ЕС Швеция регистрира най-висок брой години в добро здраве (72,7 за жените и 72.8 за мъжете), следвана от Малта (70,7 години за жените 70.2 за мъжете) и Италия (68,7 години за жените и 67,2 години за мъжете).


България е на четвърта позиция в ЕС със средна продължителност на живот в добро здраве при жените 67,8 години, но при мъжете страната ни е 12-та, тъй като годините им в добро здраве са 63,6.


В седем държави членки са регистрирани повече от две години разлика в годините на добро здраве при жените и мъжете, като разликата между половете като цяло е относително малка. Освен България, която е с разлика от 4,2 години, най-големи разлики отбелязват Естония – 4,1 години и Полша – 4,0 години.


В противоположния край на скалата броят на годините в добро здраве е по-нисък за жените, отколкото за мъжете в шест държави-членки на ЕС. Най-големи разлики се наблюдават в Холандия – 2,8 години, Португалия – 2,1 години и Финландия – 1,8 години.


Въпреки че преживяваме повече години в добро здраве спрямо средното за ЕС (64,5 за жените и 63,5 за мъжете), по очаквана средна продължителност на живота сме на последно място в Европа. През 2020 г. с най-висока продължителност на живота са Норвегия (83,3 години), Исландия (83,1 години) и Ирландия (82,8 години), докато Румъния (74,2 години) и България (73,6 години) заемат последните две места.


Различната смъртност при мъжете и жените у нас, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 70,1 години, докато при жените тя е 77,4 години. Спрямо 2011 през 2021 г. при мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0,3 години, докато при жените остава непроменена.


„Оказва се, че когато е в добро здраве, българинът живее дълго. Но при влошаване на здравето преживяемостта е много ниска, т.е. при необходимост от здравна помощ – активно лечение или дългосрочни грижи, здравната система не помага за удължаване на живота, което е лош атестат за ефективността й“, отбеляза Петя Георгиева от Института за пазарна икономика при представянето на проучването на Института за пазарна икономика (ИПИ), възложено от Националната пациентска организация (НПО).


bottom of page